نمایندگی ها

لیمو طب در نقاط مختلف ایران دفاتر نمایندگی ارتوپدی ، نمایندگی ویژه  و مشتریان فروشگاهی دارد .

مشتریان فروشگاهی

دفاتر نمایندگی ویژه

دفاتر نمایندگی ارتوپدی :

در دفاتر نمایندگی ارتوپدی ، دستگاه های اسکنر پیشرفته پا و ستون فقرات وجود دارد که الگوی حرکتی پا و ستون فقرات را مشخص و کفی مخصوص جهت اصلاح حرکت پا و رفتار ستون فقرات را تولید میکند و در کنار آن کفش های با کیفیت و متنوع جهت قرار دادن کفی ساخته شده درون آن وجود دارد .